GDPR

flag-button-round-250GDPR-policy

Med anledning lagstiftningen General Data Protection Regulation vill vi informera dig om de uppgifter om dig som vi behandlar i din egenskap av medlem eller ständig medlem. De uppgifterna kan sträcka sig till namn; födelseort och medborgarskap; bostads- och e-postadresser; personnummer; telefonnummer; ansöknings- och stipendiehistorik; utbildnings- och arbetshistorik; samt donationshistorik. Stiftelsens uppgifter kan komma att överföras utanför Europeiska Unionen. Stiftelsens uppgifter lämnas ej ut till tredje part, utöver stipendiaters uppgifter i Stiftelsens konto hos Riksarkivet; stipendiaters namn, bild och studiebeskrivning i Stiftelsens externa kommunikation; samt gällande mottagare av stipendier i amerikanska dollar, vars uppgifter överförs utanför EU. Uppgifterna behandlas av Stiftelsen för att kunna utvärdera ansökningar; för att delge information om Stiftelsens verksamhet; samt, gällande stipendiater, för Stiftelsens externa kommunikation och arkiv. Brottslig behandling av data kan innebära risker. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, invända mot behandling, och klaga hos tillsynsmyndighet.

I samband med rekvisition skriver du som stipendiat under att Sverige-Amerika Stiftelsen har rätt att använda dina angivna medlemsuppgifter och bilder samt reseberättelser som skickas in av dig till Stiftelsen. 

Dela...

1024px-United-states-flag-icon-round.svgGDPR-policy

In accordance with the General Data Protection Regulation, we wish to inform you regarding the data about you that we process and store. That data can include your name; place of birth and citizenship; home-, work- and email-addresses; personal identification number; telephone number; application- and grant history; education- and work history; and donor history. All data processed by the foundation may be transferred and stored outside the European Union. The data processed and stored by the foundation will not be shared with any third party, except grant winner data in the foundation’s account at Riksarkivet (The National Archives, Sweden); grant winner’s name, likeness and description of study in foundation’s external communications; and, regarding grant winners, who receive grant funds payable in United States dollar (USD), whose data will be processed and stored outside the European Union. All application data is processed and stored by the foundation in order to evaluate applications; to disperse information, such as future grant announcements; and, regarding grant winners, for the foundation’s archive and external communications. Breach of data may pose risks. You have the right to request transcript, corrections, erasure, to object against the processing and storage of data, and appeal to regulatory authority.