Master-, doktorand- och forskarstipendier

Ansökan för läsåret 2023-2024 är stängd. Ansökan för läsåret 2024-2025 kommer att öppna till sommaren.

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier i kontanter för master- och doktorandstudier samt postdoktoral forskning i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.

Stiftelsen delar ut stipendier från olika stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Samtliga söks tillsammans, det går inte att söka specifika stipendier för sig utan Stiftelsen tar emot samtliga sökande och avgör sedan vilka som tilldelas, och var dessa stipendiemedel kommer ifrån. Oavsett vilket stipendium man får måste Stiftelsens krav uppfyllas, till exempel går det inte att läsa på distans, se mera nedan.


Läs noggrant igenom informationen nedan:

Kriterier

 • Sökande måste vara svensk medborgare.
 • Sökande måste ha en avlagd grundläggande examen (minst en kandidatexamen) från universitet/högskola eller motsvarande (såväl svenska som utländska universitetsutbildningar godkänns).
 • Examensbevis krävs.
 • Stipendium kan sökas inom alla ämnesområden.
 • Den sökande behöver inte vara antagen till önskat universitet vid ansökningstillfället (Gäller främst masterstudier).
 • Den sökande skall själv ordna antagning samt ombesörja alla praktiska arrangemang i samband med utlandsvistelsen, inkl. försäkring, visum, bostad, etc.
 • Stipendium kan sökas för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada.
 • Studierna för vilket stipendium sökes skall pågå under 6-12 månader, och minst två terminer, under perioden 1 juli till 30 juni för aktuell utlysningsperiod.

Vanliga frågor

 • Examen som omfattar kortare studietid än tre år ger ej behörighet. Ej heller civilingenjörs-, jurist-, arkitekt- och läkarstuderande som ej avlagt examen är behöriga att söka. Det går ej att söka stipendium för Mastersutbildningar för studier som i Sverige anses vara tillhörande grundutbildning, exempelvis Civilingenjör. Studier vid Law School (förutom LL.M.), och Medical School medges ej.
 • Stipendium ges ej för finansiering av medföljande familj.
 • Stipendium kan inte sökas för lönekostnader av något slag.
 • Det går inte att skjuta upp en planerad studie- eller forskningsvistelse. Om stipendiet inte kan utnyttjas under den aktuella stipendieperioden måste stipendiaten ansöka på nytt.
 • Den som tidigare erhållit masters- eller forskarstipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen är ej behörig att söka en andra gång.
 • Stipendium kan ej sökas för praktik, kortare konferensresor, studier på deltid eller på distans.
 • Stipendium kan ej heller sökas retroaktivt.

Stipendiebeloppen ligger vanligen mellan ca 50 000 kr och ca 400 000 kr. Stipendierna är såväl merit- som behovsbaserade och skall ses som bidrag till finansiering av studierna eller forskningsvistelsen.

Observera att det tar tid att få ihop en bra ansökan. Se denna checklista inför ansökan.

Börja därför i god tid och läs Stiftelsens anvisningarna noggrant!

Ansökan inkl. bilagor skall vara helt på engelska, och innehålla, i följande ordning:

 1. Ansökningsformulär, som först fylls i och skickas in via det digitala ansökningssystemet. Som bekräftelse på den digitala ansökan kommer ett automatiskt email som innehåller en PDF-version av ansökningsformuläret. Observera att det automatiska e-postmeddelandet kan hamna i skräppostmappen. PDF-versionen av ansökningsformuläret ska skrivas ut och skrivas under. Foto tejpas (ej häftas) på ansökningsformuläret.
 2. Budget för vistelse, använd dig endast av det budgetformulär som finns på hemsidan. Alla egengjorda budgetformulär anses vara obehöriga. Det är okej att skriva ut den och fylla i den för hand. Vill du tillägga något, bifoga då ett papper med dina kommentarer etc. Tänk på att vi inte delar ut medel för löner, varken stipendiatens egna lön eller eventuella anställdas löner. Endast en tur & returbiljett får tas med i budgeten, inte heller resor utanför USA/Kanada får räknas. Tips är att titta på den mottagande skolans uppskattade budget för studenter för att få riktlinjer, din budget bör ej avvika för mycket från denna! Se detta exempel på hur en budget kan vara upplagd: Exempel på budget. Kostnader för medföljande medges ej, alla kostnader ska avse studievistelsen. Läs vidare i anvisningarna.
 3. CV (max 3 sidor, inklusive eventuell publiceringslista el. referenslista)
 4. Detaljerad studieplan (Max 3 sidor) 
 5. Vidimerade kopior av examensbevis och betygsutdrag översatta till engelska (endast ”Transcript”/förteckning över avklarade poäng beaktas ej). Det räcker med examensbeviset och de senaste betygen. Vidimering ska göras av två personer (namn, underskrift och telefonnummer), dessa två personer kan exempelvis vara en kollega eller kompis. Vidimeringen får ej vara kopierad utan måste vara i original. Dessa kan skickas både separat eller tillsammans med ansökan. Exempel på vidimerat examensbevis.
  1. Antagningsbesked (kan kompletteras senare, framförallt gällande magisterutbildningar) eller 
  2. inbjudan från universitet eller forskargrupp skriven på brevpapper.
 6. Tre signerade rekommendationsbrev, helst i original, som kan skickas direkt till Stiftelsen ifrån referenten. En kopia i PDF-format kan även skickas per e-post, från referentens arbetsrelaterade e-postadress till [email protected].
 7. Personbevis eller kopia på pass som bekräftar svenskt medborgarskap.
 8. Kvitto på inbetald ansökningsavgift (350 SEK) till Bankgiro 607-9065, antingen ett kvitto från ett bankkontor eller så skriver du ut en bekräftelse på din betalning ifrån din internetbank, v.v. se anvisningarna: Anvisningar 2023-2024

 

Ansökan

Anvisningar 2023-2024

Budgetformulär

Checklista

Ansök här

 

Deadline: Den digitala delen av ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 september 2022. Den fysiska delen av ansökan skall, om den postas från Sverige, vara poststämplad senast den 15 september. Om den fysiska delen av ansökan postas från USA eller Kanada skall den vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 september.

Om du skulle stöta på problem med PDF-filen som ska skrivas ut och undertecknas bör du först kontrollera att du inte har överskridit max antal tecken i de rutor där maxantal är angivet. Kontrollera även att du bara har angivit en e-postadress i fältet för e-post. Om du fortfarande inte får en bekräftelse i PDF kontaktar du oss per e-post [email protected] så sänder vi PDF-filen med din ansökan manuellt i förekommande fall.

 

Det är den sökandes ansvar att ansökan kommer in i tid.

Postadress: Sverige-Amerika Stiftelsen, Box 5280, 102 46 Stockholm

Endast för budfirmor, leveransadress: Grev Turegatan 14, Stockholm


 

Vad händer med ansökan?

Torsdagen den 15 september 2022: Sista ansökningsdag. Komplett ansökan skall ha inkommit till Stiftelsen. Kopian av ansökan på papper skall vara poststämplad senast denna dag.

Oktober till november: Ansökningarna bedöms av ämnessakkunniga. 

December: De sakkunnigas förslag behandlas av Stiftelsens stipendiekommitté. I slutet av december får den sökande besked via e-post om han/hon blivit föreslagen till stipendium av kommittén eller om han/hon har blivit reserv. Stipendiekommittén utser även ett antal reserver. 

Slutet av januari: Stiftelsens styrelse fastställer årets stipendiater. Stipendiaterna erhåller därefter besked. 

April: I samband med Stiftelsens årsmöte i april 2023 delas stipendiebreven ut under högtidliga former. 

Stipendiet betalas ut efter rekvisition, tidigast en månad före studiestart läsåret 2023-2024, och tidigast i juni månad.

Dela...