Master-, doktorand- och forskarstipendier (PostDoc)

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier i kontanter för master- och doktorandstudier samt postdoktoral forskning i USA och Kanada. Stipendier kan sökas årsvis för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse. Man kan tilldelas stipendier flera gånger i olika årsvisa ansökningar. 

Stiftelsen delar ut stipendier från olika stipendiefonder, privatpersoner och företag. Samtliga stipendier söks tillsammans, det går inte att söka från de olika stipendiefonderna för sig, utan Stiftelsen tar emot samtliga sökande och avgör sedan vilka som tilldelas, och var dessa stipendiemedel kommer ifrån. Oavsett vilket stipendium man får måste Stiftelsens krav uppfyllas, till exempel går det inte att läsa på distans.

Dela...

Sverige-Amerika Stiftelsens budgetformulär

Ditt ifyllda budgetformulär skickas till din angivna e-postadress. Nya sökande behöver bifoga formuläret till sin ansökan.

Budgetformulär

Kriterier

 • Sökande måste vara svensk medborgare.
 • Examensbevis krävs. Sökande måste ha en avlagd grundläggande examen (minst en kandidatexamen) från universitet/högskola eller motsvarande (såväl svenska som utländska universitetsutbildningar godkänns).
 • Studierna för vilka stipendium sökes ska gälla master-, doktorand- eller postdoktorala studier i USA och Kanada.
 • Studierna för vilka stipendium sökes ska pågå under 6-12 månader, och minst två terminer, under perioden 1 juli till 30 juni för aktuell utlysningsperiod. Samma regel gäller om man redan har tilldelats stipendium och söker om igen. 

Stipendiebeloppen ligger vanligen mellan ca 50 000 kr och ca 400 000 kr. Stipendierna är såväl merit- som behovsbaserade och ska ses som bidrag till finansiering av studierna eller forskningsvistelsen.

De personer som blir utvalda till stipendiater förbinder sig till att bli ständiga medlemmar i Sverige-Amerika Stiftelsen. Avgiften för ständigt medlemskap (2250 kr) betalas i samband med att stipendiet rekvireras. Stiftelsens förhoppning är att stipendiaterna blir en aktiv del av organisationen i framtiden

Anvisningar och ansökan

Ansökan inkl. bilagor ska vara helt på engelska, och innehålla:

(1) Budget. Fyll i Stiftelsens budgetformulär online. Anvisningar finns i formuläret. Kostnader för medföljande medges ej, alla kostnader ska avse stipendiatens studievistelse i USA eller Kanada. Ladda upp det ifyllda budgetformuläret (skickas till din angivna e-postadress) som bilaga till din ansökan.

(2) CV med foto på förstasidan (max 3 sidor, inklusive eventuell publiceringslista el. referenslista)

(3) Detaljerad studieplan (Max 3 sidor) 

(4) Vidimerade kopior av examensbevis och betygsutdrag översatta till engelska (endast ”Transcript”/förteckning över avklarade poäng beaktas ej). Om du har flera examina, skicka då in ditt senaste examensbevis samt eventuellt kompletterande betyg/examen som skulle stödja din ansökan. Vidimering ska göras av två personer (namn, underskrift och telefonnummer), ej familjemedlemmar. Vidimeringen ska framgå i dokumentet som skannas in som bilaga. Amerikanska universitet skickar ofta examensbevis och betyg i original direkt till Stiftelsen, vilket går bra. Exempel på vidimerat examensbevis.       

(5)

      a) antagningsbesked (kan kompletteras senare, framförallt gällande masterutbildningar)

eller 

      b) inbjudan från universitet eller forskargrupp skriven på brevpapper. Om din ansökan gäller en PostDoc eller en doktorandtjänst är inbjudan det viktigaste dokumentet.

(6) Personbevis eller kopia på pass som bekräftar svenskt medborgarskap.

(7) Kvitto på inbetald ansökningsavgift (350 SEK) till Bankgiro 607-9065 eller Swish 1235952239. Ansökningsavgiften om 350 kr återbetalas ej. Ange avsändare vid inbetalning.

Utöver bilagorna (1)-(7) som bifogas till den digitala ansökan krävs:

(8) Tre signerade rekommendationsbrev. Rekommendationsbreven skickas direkt till Stiftelsen av referenterna. Rekommendationsbreven ska vara signerade och på brevpapper med kontaktuppgifter till referenten. Referenterna kan skicka brevet per post till Sverige-Amerika Stiftelsen, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm, ELLER skicka brevet i PDF-format till [email protected]. Om brevet skickas per e-post bör det skickas från referentens arbetsrelaterade e-postadress.

Samtliga tre rekommendationsbrev ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 16 september 2024. Det är du som ansökande som själv ansvarar för kontakten med dina referenter och för att rekommendationsbreven kommer fram. 

Ansök här

Deadline: Den digitala ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 16 september 2024. Om brev och dokument skickas in fysiskt så ska även dessa vara Stiftelsen tillhanda senast den 16 september. 

När du skickar in din ansökan så är dina uppgifter lämnade på hedersord. Om det blir förändringar anmodas du att uppdatera.

Det är den sökandes ansvar att ansökan kommer in i tid.

Postadress: Sverige-Amerika Stiftelsen, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm

 

Svar på vanliga frågor

 • Examen som omfattar kortare studietid än tre år ger ej behörighet. Jurist- och läkarstuderande måste ha avlagt grundexamen för att vara behöriga att söka. Studier vid Law School (förutom LL.M.) och Medical School medges ej.
 • För att vara behörig att söka stipendium måste sökanden ha avlagt minst en kandidatexamen senast vid ansökningstillfället och ha en vidimerad kopia av examensbeviset som bifogas. Det ska framgå på engelska vilka kurser som ingår i utbildningen och vilka betyg som erhållits. Tips: Tänk på att beställa examensbevis i god tid, det tar ca 2-3 månader att få ut sitt examensbevis. Endast förteckning över avklarade poäng beaktas ej.
 • Stipendium ges ej för finansiering av medföljande familj.
 • Stipendium kan inte sökas för lönekostnader av något slag.
 • Stipendium kan sökas inom alla ämnesområden.
 • Det går inte att skjuta upp en planerad studie- eller forskningsvistelse. Om stipendiet inte kan utnyttjas under den aktuella stipendieperioden måste stipendiaten ansöka på nytt.
 • Den som tidigare erhållit master- eller forskarstipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen har möjlighet att ansöka en andra gång.
 • Stipendium kan ej sökas för praktik, kortare konferensresor, studier på deltid eller på distans.
 • Stipendium kan ej heller sökas retroaktivt.
 • Den sökande ordnar själv antagning samt ombesörjer alla praktiska arrangemang i samband med utlandsvistelsen, inkl. försäkring, visum, bostad, etc.
 • Den sökande behöver inte vara antagen till önskat universitet vid ansökningstillfället (Gäller främst masterstudier).
 • Den detaljerade studieplanen/projektbeskrivningen (study/research plan) som ska bifogas på engelska bör vara ca 1-2 sidor och högst 3 sidor lång (Times New Roman, 12 punkter). Studieplanen ska beskriva syftet med studie-/forskningsvistelsen och motivera varför studier i USA/Kanada är viktiga för fortsatt forskning eller yrkesverksamhet, om möjligt även vilken betydelse utbildningen kan få för Sverige. Observera att studieplanen är det viktigaste bedömningsunderlaget i sakkunniggranskningen. Endast kopia ur en universitetskatalog eller ett kursschema godtages ej som studieplan. 

Vad händer med ansökan?

Måndagen den 16 september 2024: Sista ansökningsdag. Komplett ansökan skall ha inkommit till Stiftelsen. Även kompletterande brev och dokument ska vara Stiftelsen tillhanda senast denna dag.

 • Ansökningarna bedöms av ämnessakkunniga. 
 • De sakkunnigas förslag behandlas därefter av Stiftelsens stipendiekommitté.
 • I slutet av november ombes samtliga som har gått vidare efter sakkunnigas granskning att uppdatera sina budgetar. 
 • I slutet av december får den sökande besked via e-post om han/hon blivit föreslagen till stipendium av kommittén eller om han/hon har blivit reserv.
 • I januari fastställer Stiftelsens styrelse årets stipendiater. Stipendiaterna erhåller därefter besked. 

I samband med Stiftelsens årsmöte i april 2025 delas stipendiebreven ut under högtidliga former. 

Stipendiet betalas ut efter rekvisition, tidigast en månad före studiestart läsåret 2025-2026, och tidigast i juni månad.