Graduate-, doktorand- och forskarstipendier

 

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.

Stiftelsen delar ut stipendier från olika stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Samtliga söks tillsammans, det går inte att söka specifika stipendier för sig utan Stiftelsen tar emot samtliga sökande och avgör sedan vilka som tilldelas, och var dessa stipendiemedel kommer ifrån. Oavsett vilket stipendium man får måste Stiftelsens krav uppfyllas, till exempel går det inte att läsa på distans, se mera nedan.


Läs noggrant igenom informationen nedan.

Kriterier

 • Sökande måste vara svensk medborgare.
 • Sökande måste ha en avlagd grundläggande examen (minst en kandidatexamen) från universitet/högskola eller motsvarande (såväl svenska som utländska universitetsutbildningar godkänns).
 • Examensbevis/Diploma krävs.
 • Stipendium kan sökas inom alla ämnesområden.
 • Den sökande behöver inte vara antagen till önskat universitet vid ansökningstillfället (Gäller främst magisterstudier).
 • Den sökande skall själv ordna antagning samt ombesörja alla praktiska arrangemang i samband med utlandsvistelsen, inkl. försäkring, visum, bostad, etc.
 • Stipendium kan sökas för magister-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada.
 • Studierna för vilket stipendium sökes skall pågå under 6-12 månader, och minst två terminer, under perioden 1 juli  till 30 juni för aktuell utlysningsperiod.

Vanliga frågor

 • Examen som omfattar kortare studietid än tre år ger ej behörighet. Ej heller civilingenjörs-, jurist-, arkitekt- och läkarstuderande som ej avlagt examen är behöriga att söka. Det går ej att söka stipendium för Mastersutbildningar för studier som i Sverige anses vara tillhörande grundutbildning, exempelvis Civilingenjör. Studier vid Law School (förutom LL.M.), och Medical School medges ej.
 • Stipendium ges ej för finansiering av medföljande familj.
 • Stipendium kan inte sökas för lönekostnader av något slag.
 • Det går inte att skjuta upp en planerad studie- eller forskningsvistelse. Om stipendiet inte kan utnyttjas under den aktuella stipendieperioden måste stipendiaten ansöka på nytt.
 • Den som tidigare erhållit masters- eller forskarstipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen är ej behörig att söka en andra gång.
 • Stipendium kan ej sökas för praktik, kortare konferensresor, studier på deltid eller på distans.
 • Stipendium kan ej heller sökas retroaktivt.

Stipendiebeloppen ligger vanligen mellan ca 50 000 kr och ca 400 000 kr. Stipendierna är såväl merit- som behovsbaserade och skall ses som bidrag till finansiering av studierna eller forskningsvistelsen.

Observera att det tar tid att få ihop en bra ansökan. Se denna checklista inför ansökan.

Börja därför i god tid och läs Stiftelsens anvisningar noga!

Vad skall ansökan innehålla?

 1. Ansökningsformulär. Skriv ut digitala ansökan (länk nedan), följ instruktionerna. Fyll i rätt uppgifter (e-mail etc.), så att vi kan nå dig vid eventuell komplettering. (Om du skulle stöta på problem med PDF-filen som ska skrivas ut och undertecknas ska du skriva ett mail och anmäla detta till info@sweamfo.se så sänder vi PDF-filen med din ansökan manuellt i förekommande fall.)
 2. Vidimerade kopior av examensbevis och betygsutdrag översatta till engelska (endast ”Transcript”/förteckning över avklarade poäng beaktas ej). Det räcker med examensbeviset och de senaste betygen. Vidimering ska göras av två personer (namn, underskrift och telefonnummer), dessa två personer kan exempelvis vara en kollega eller kompis. Vidimeringen får ej vara kopierad utan måste vara i original. Dessa kan skickas både separat eller tillsammans med ansökan. exempel på vidimerat examensbevis
 3. Detaljerad studieplan/projektbeskrivning på engelska (max 3 sidor detta är inklusive eventuell publiceringslista).
 4. Antagningsbesked/Inbjudan från universitet/forskargrupp om du ska forska (kan kompletteras senare, gäller framförallt magisterutbildningar).
 5. Tre signerade rekommendationsbrev skrivna på engelska.
 6. Handling som bekräftar svenskt medborgarskap (personbevis eller kopia på pass).
 7. CV på engelska (max 3 sidor, detta är inklusive eventuell publiceringslista el. referenslista)
 8. Budget för vistelse, använd dig endast av det Budgetformulär som finns på hemsidan. Alla egengjorda budgetformulär anses vara obehöriga. Det är ok att skriva ut den och fylla i den för hand. Vill du tillägga något, bifoga då ett papper med dina kommentarer etc. Tänk på att vi inte delar ut medel för löner, varken stipendiatens egna lön eller eventuella anställdas löner. Endast en tur & returbiljett får tas med i budgeten, inte heller resor utanför USA/Kanada får räknas. Tips är att titta på den mottagande skolans uppskattade budget för studenter för att få riktlinjer, din budget bör ej avvika för mycket från denna! Se detta exempel på hur en budget kan vara upplagd: Exempel på budget. Kostnader för medföljande medges ej, alla kostnader ska avse studievistelsen. Läs vidare i anvisningarna.
 9. Kvitto på inbetald ansökningsavgift (300 SEK) till Bankgiro 607-9065, antingen ett kvitto från ett bankkontor eller så skriver du ut en bekräftelse på din betalning ifrån din internetbank, v.v se anvisningarna: Anvisningar för kontantstipendier 2020/21
Ansökan

Anvisningar för kontantstipendier 2020/21

Budgetformulär

Checklista

Ansök här

Deadline: Den digitala delen av ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 13 september 2019, kl. 23:59 svensk tid. Den fysiska delen av ansökan skall, om den postas från Sverige, vara poststämplad senast den 13 september. Om den fysiska delen av ansökan postas från USA eller Kanada skall den vara Stiftelsen tillhanda senast den 13 september.

(Om du skulle stöta på problem med PDF-filen som ska skrivas ut och undertecknas ska du skriva ett mail och anmäla detta till info@sweamfo.se så sänder vi PDF-filen med din ansökan manuellt i förekommande fall.)

Det är den sökandes ansvar att ansökan kommer in i tid.

Postadress: Sverige-Amerika Stiftelsen, Box 5280, 102 46 Stockholm

Endast för budfirmor, leveransadress: Grev Turegatan 14, Stockholm

Vad händer med ansökan?

September 2019: Bekräftelse på mottagen och komplett ansökan skickas ut per e-mail i slutet av september.

Oktober – november 2019: Stipendieansökningarna granskas av ämnessakkunniga.

December 2019: De sakkunnigas förslag behandlas av Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiekommitté.
I slutet av december meddelas vilka som blivit föreslagna till stipendier, reserver eller fått avslag på ansökan. De som har blivit föreslagna till stipendier får inkomma med kompletterande information om finansiering och antagning/inbjudan.

Mars 2020: Stiftelsens styrelse fattar beslut angående stipendiekommitténs förslag till stipendiater. Besked lämnas i slutet av mars.

April 2020: I samband med Stiftelsens årsmöte i april delas stipendiebreven ut. Stipendier från svenska fonder betalas ut efter rekvisition tidigast en månad före studiestart. Särskilda regler gäller för de amerikanska stipendierna.