Master-, doktorand- och forskarstipendier (PostDoc)

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier i kontanter för master- och doktorandstudier samt postdoktoral forskning i USA och Kanada. Stipendier kan sökas årsvis för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse. Nytt: man kan tilldelas stipendier flera gånger i olika årsvisa ansökningar. 

Stiftelsen delar ut stipendier från olika stipendiefonder, privatpersoner och företag. Samtliga stipendier söks tillsammans, det går inte att söka från de olika stipendiefonderna för sig, utan Stiftelsen tar emot samtliga sökande och avgör sedan vilka som tilldelas, och var dessa stipendiemedel kommer ifrån. Oavsett vilket stipendium man får måste Stiftelsens krav uppfyllas, till exempel går det inte att läsa på distans, se mera nedan.

Dela...

Ansökan för läsåret 2024-2025 är nu stängd. 

 

Uppdatera din budget här

Samtliga ansökande för läsåret 2024-2025 som har gått vidare efter sakkunnighetsgranskningen ombedjes att uppdatera Stiftelsens budgetformulär senast den 1 december

Stiftelsens uppdaterade budgetformulär

Kriterier

 • Sökande måste vara svensk medborgare.
 • Examensbevis krävs. Sökande måste ha en avlagd grundläggande examen (minst en kandidatexamen) från universitet/högskola eller motsvarande (såväl svenska som utländska universitetsutbildningar godkänns).
 • Den sökande behöver inte vara antagen till önskat universitet vid ansökningstillfället (Gäller främst masterstudier).
 • Den sökande skall själv ordna antagning samt ombesörja alla praktiska arrangemang i samband med utlandsvistelsen, inkl. försäkring, visum, bostad, etc.
 • Stipendium kan sökas för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada.
 • Studierna för vilket stipendium sökes skall pågå under 6-12 månader, och minst två terminer, under perioden 1 juli till 30 juni för aktuell utlysningsperiod. Samma regel gäller om man redan har tilldelats stipendium och söker om igen. 

Vanliga frågor

 • Examen som omfattar kortare studietid än tre år ger ej behörighet. Jurist- och läkarstuderande måste ha avlagt grundexamen för att vara behöriga att söka. Studier vid Law School (förutom LL.M.) och Medical School medges ej.
 • Stipendium ges ej för finansiering av medföljande familj.
 • Stipendium kan inte sökas för lönekostnader av något slag.
 • Stipendium kan sökas inom alla ämnesområden.
 • Det går inte att skjuta upp en planerad studie- eller forskningsvistelse. Om stipendiet inte kan utnyttjas under den aktuella stipendieperioden måste stipendiaten ansöka på nytt.
 • Den som tidigare erhållit master- eller forskarstipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen har från och med årets utlysning möjlighet att ansöka en andra gång.
 • Stipendium kan ej sökas för praktik, kortare konferensresor, studier på deltid eller på distans.
 • Stipendium kan ej heller sökas retroaktivt.

Stipendiebeloppen ligger vanligen mellan ca 50 000 kr och ca 400 000 kr. Stipendierna är såväl merit- som behovsbaserade och skall ses som bidrag till finansiering av studierna eller forskningsvistelsen.

Observera att det tar tid att få ihop en bra ansökan. Se denna checklista inför ansökan.

Ansökan inkl. bilagor skall vara helt på engelska, och innehålla:

(1) Budget för vistelse, använd dig endast av det budgetformulär som finns på hemsidan. Alla egengjorda budgetformulär anses vara obehöriga. Det är okej att skriva ut formuläret och fylla i det för hand. Tänk på att vi inte delar ut medel för löner, varken stipendiatens egen lön eller eventuella anställdas löner. Endast en tur & returbiljett får tas med i budgeten, inte heller resor utanför USA/Kanada får räknas. Tips är att titta på det mottagande lärosätes uppskattade budget för studenter för att få riktlinjer. Se exempel på hur en budget kan vara upplagd: Exempel på budget. Kostnader för medföljande medges ej, alla kostnader ska avse studievistelsen i USA eller Kanada. Läs vidare i anvisningarna.

(2) CV med foto (max 3 sidor, inklusive eventuell publiceringslista el. referenslista)

(3) Detaljerad studieplan (Max 3 sidor) 

(4) Vidimerade kopior av examensbevis och betygsutdrag översatta till engelska (endast ”Transcript”/förteckning över avklarade poäng beaktas ej). Om du har flera examina, skicka då in ditt senaste examensbevis samt eventuellt kompletterande betyg/examen som skulle stödja din ansökan. Vidimering ska göras av två personer (namn, underskrift och telefonnummer), ej familjemedlemmar. Vidimeringen ska framgå i dokumentet som skannas in som bilaga. Amerikanska universitet skickar ofta examensbevis och betyg i original direkt till Stiftelsen, vilket går bra. Exempel på vidimerat examensbevis.       

(5)

                a) antagningsbesked (kan kompletteras senare, framförallt gällande masterutbildningar)

eller 

                b) inbjudan från universitet eller forskargrupp skriven på brevpapper. Söker du som postdoktor så är detta ditt viktigaste dokument.

(6) Tre signerade rekommendationsbrev, helst i original, som kan skickas direkt till Stiftelsen ifrån referenten. En kopia på brevpapper med signatur i PDF-format kan även skickas per e-post, från referentens arbetsrelaterade e-postadress till [email protected].

(7) Personbevis eller kopia på pass som bekräftar svenskt medborgarskap.

(8) Kvitto på inbetald ansökningsavgift (350 SEK) till Bankgiro 607-9065 eller Swish 1235952239.

 

Ansökan

Anvisningar 2024-2025

Budgetformulär

Checklista inför ansökan

Ansök här

 

Deadline: Den digitala ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 september 2023, och är nu stängd. Om brev och dokument skickas in fysiskt så skall även dessa vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 september. 

När du skickar in din ansökan så är dina uppgifter lämnade på hedersord. Om det blir förändringar anmodas du att uppdatera.

Det är den sökandes ansvar att ansökan kommer in i tid.

Postadress: Sverige-Amerika Stiftelsen, Box 5280, 102 46 Stockholm

Endast för budfirmor, leveransadress: Grev Turegatan 14, Stockholm


 

Vad händer med ansökan?

Fredagen den 15 september 2023: Sista ansökningsdag. Komplett ansökan skall ha inkommit till Stiftelsen. Även kompletterande brev och dokument skall vara Stiftelsen tillhanda denna dag.

 • Ansökningarna bedöms av ämnessakkunniga. 
 • De sakkunnigas förslag behandlas därefter av Stiftelsens stipendiekommitté.
 • I slutet av november ombes samtliga som har gått vidare efter sakkunnigas granskning att uppdatera sina budgetar. 
 • I slutet av december får den sökande besked via e-post om han/hon blivit föreslagen till stipendium av kommittén eller om han/hon har blivit reserv.
 • I januari fastställer Stiftelsens styrelse årets stipendiater. Stipendiaterna erhåller därefter besked. 

April: I samband med Stiftelsens årsmöte i april 2024 delas stipendiebreven ut under högtidliga former. 

Stipendiet betalas ut efter rekvisition, tidigast en månad före studiestart läsåret 2024-2025, och tidigast i juni månad.