Ambjörn Sjörs

Jag tillbringade läsåret 2020–2021 som postdoktor vid The Oriental Institute, University of Chicago. Vistelsen utgjorde en del i  mitt forskningsprojekt Verbal Reciprocals in Semitic, vars syfte var att undersöka hur morfologiska avledningar av verbet i bibelhebreiska och koranarabiska används för att uttrycka reciproka  handlingar. 

Jag vill härmed betyga Sverige-Amerika Stiftelsen och Borgrättsfonderna min stora tacksamhet för att jag under ett helt  år fick ägna mig helhjärtat åt reciproka konstruktioner i semitiska  språk. Vistelsen i Chicago innebar att unikt tillfälle för mig att  knyta internationella kontakter och både fördjupa och bredda min vetenskapliga förmåga i en forskningsmiljö av världsklass. 

Erfarenheter

The Oriental Institute är ett interdisciplinärt forskningscentrum  för studier i det forna Främre Orienten. Institutet knyter flera  framstående forskare till sig och huserar ett av världens bäst sorterade bibliotek i dessa ämnen. Som gästforskare ingick jag i en forskargrupp i komparativ semitistik som leds av Rebecca Hasselbach-Andee. Hasselbach-Andees specialområden är akkadiska,  klassisk etiopiska, fornsydarabiska och fornnordarabiska, och  hennes vetenskapliga metod, liksom min egen, är förankrad i historisk lingvistik och jämförande lingvistik. 

Arbetsmiljön vid The Oriental Institute präglas av vetenskaplig nyfikenhet, högt tempo och tvärvetenskapligt tänkande. Den interdisciplinära forskningsmiljön gör institutet till en särskilt spännande arbetsplats, där nya lösningar på gamla frågor tenderar att uppstå i mötet mellan mellan lingvistik, arkeologi,  kulturhistoria och litteraturvetenskap. 

Som gästforskare tilldelades jag en arbetsplats vid The Oriental Institute och fick flera naturliga tillfällen att utbyta idéer  med Hasselbach-Andee och andra forskare och fördjupa min  kompetens i semitiska språk. Det vardagliga arbetet vid The Oriental Institute bestod i studier i handbiblioteket, seminarier, föreläsningar och spontana diskussioner på kontoret och i kafferummet. 

När Covid-19-pandemin slog till med full kraft ändrades  forskningsrutinerna i grunden, och allt arbete som kunde utföras  på distans skulle också göras det. Därefter bedrevs den mesta  forskningen hemifrån och kontakter togs digitalt. Eftersom beslutet om hemarbete kom från borgmästaren över en natt var det  inspirerande att se hur snabbt universitet anpassade sig till de  nya omständigheterna. Tack vare ett avtal mellan universitets biblioteket och Hathi Trust Digital Library fanns omgående praktiskt taget all för mig nödvändig forskningslitteratur tillgänglig  via bibliotekets e-resurser. 

Under läsåret 2020–21 författade jag två artiklar och presenterade min forskning för bland annat Semitiska seminariet vid  Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, och Cambridge Semitic Philology Seminar, University of Cambridge. Det råder inga tvivel om att jag bland annat tack vare min forskning i Chicago senare kunde anställas som Research Associate vid  University of Cambridge. Sammantaget var min tid i Chicago mycket lärorik och helt avgörande för min fortsatta akademiska karriär och forskningsprofil. 

sjörs
Joseph Regenstein Library, University of Chicago.

Beskrivning av forskningen 

Mitt forskningsprojekt i Chicago handlade om reciproka verb i  koranarabiska och bibelhebreiska, alltså verb som uttrycker  ömsesidig handling, till exempel se varandra, träffas och slåss. Forskningsprojektet syftade till att förklara hur och varför  reciproka uttryck ofta är mångtydiga och kan användas för att  uttrycka andra funktioner än reciprocitet, såsom upprepad  handling eller vanemässig handling. I svenska, till exempel,  betyder tjurarna stångas oftast tjurarna stångas med varandra, medan tjuren stångas betyder närmast att den tjuren har för vana  att stånga. Liknande typer av mångtydighet finns i de semitiska  språken och jag undersökte hur de funktionerna är besläktade  med varandra. 

Undersökningen i hebreiska fokuserar på en särskild  avledning av verbet som har medial funktion, vilket innebär att  att subjektet istället för objektet är föremål för handlingen. I  svenska kan medial funktion uttryckas av verb som slutar på –

utan att att de är passiva, till exempel, anda-s, förfära-s, kittla-s. Till skillnad från passivum anges ingen föreställning om vem eller  vad som framkallar handlingen i mediala verb. Undersökningen i hebreiska visar hur mediala avledningar av verbet särskilt  används för så kallade naturliga reciproka konstruktioner,  nämligen konstruktioner som beskriver handlingar som utförs ömsesidigt bara under normala omständigheter, till exempel,  mötas och samlas. När reciprocitet ska uttryckas för andra verb måste omskrivningar användas, till exempel se någon, den ena den  andre (= se varandra). 

Undersökningen i arabiska fokuserar på en särskild  avledning av verbet som antas uttrycka objektsdistributivitet, det  vill säga att verbets objekt konceptualiseras en och en, var för  sig. Jämför, till exempel, det oavledda verbet dafaʿahu ‘han  knuffade det’ och den distributiva avledningen dāfaʿahum ‘han  knuffade dem, den ena efter den andra’. I dessa avledda 

konstruktioner är objektet plural och inanimat, det vill säga det  refererar till någonting som inte är utrustat med egen vilja. När  objektet för handlingen är animat konceptualiseras emellertid distributiviteten ömsesidigt mellan subjektet och objektet.  Jämför, till exempel, dāfaʿahu ‘han knuffade honom, den ena den  andra’, det vill säga, ‘han knuffade honom och vice versa’ (=  ‘knuffa varandra’). 

ambjörns
Segling på Lake Michigan med Chicagos stadssiluett i bakgrunden.

 

Ambjörn Sjörs
Postdoc, komparativ semitistik, 2020-2021 – Oriental Institute at University of Chicago, Chicago, IL, USA
Dela...